Diskuze na téma Městské obvody > Hrabová, Stará a Nová Bělá, Polanka, Proskovice

Pravidla pro psaní příspěvků do diskuzí na OstravaBlog.cz

1. Diskuze slouží k vyjádření názoru k tématu a obsahu článku.
2. Vítáme věcné příspěvky, které přináší nové a další informace, vlastní pohled nebo zkušenost.
3. Diskuze neslouží k napadání a osočování autora článku, redakce OstravaBlogu a dalších diskutujících. Stejně tak neslouží pro vkládání urážlivých, xenofobních a reklamních příspěvků.
4. V diskuzi můžete vyjádřit svůj názor, nikdo Vám však na něj – a autor článku a redakce OstravaBlog.cz obzvláště – není povinen odpovídat nebo Vám cokoli vysvětlovat.
5. Pište, prosím, s diakritikou a snažte se alespoň částečně dodržovat ustálený český pravopis.
6. OstravaBlog.cz je soukromé médium a záleží na jeho vydavateli, zda vůbec a za jakých podmínek umožňuje pod články diskutovat.
Odesláním svého příspěvku souhlasíte s těmito pravidly – pokud s nimi nesouhlasíte, svůj příspěvek, prosím, neodesílejte. Při nedodržení těchto pravidel může být Váš příspěvek částečně, nebo zcela vymazán.

Tato diskuze není redakčním obsahem. Příspěvky v diskuzi vyjadřují názory čtenářů. Redakce OstravaBlog.cz nenese za zde zveřejněné příspěvky žádnou odpovědnost.
(odkaz)Houmir | 4. 8. 2014, 21:57

Ještě jedna reakce

Závadova ulice - omyl, který je v mnoha lidech zakořeněn, že je po básníkovi...
Mimochodem text básníka Viléma Závady je v Hlučíně na Kulturním domě již několik desítek let a v Hrabové?

(odkaz)Houmir | 4. 8. 2014, 21:48

Reakce na příspěvky

Vážený pane Slavíku,
jste snad jediný občan Hrabové, který se nebojí poukazovat nejen na dobré věci, ale i na ty negativní. Myslím si, že už nastala doba, kdy už by se občané konečně začali vyjadřovat k problémům i formou písemnou na takovýchto "Blogech" a nejen v tzv. pivních řečech. Já jako občan a momentálně i zástupce hnutí, které by chtělo hodně věcí v Hrabové změnit, oceňuji Váš velký přehled. Byl bych velmi rád upozornil na možnost spolupráce s Vámi Hrabovské občany-tím myslím upozornit na Vaše stránky i na Váš BLOG. K Vašim příspěvkům: Zúčastnil jsem se několika jednání zastupitelstva a začínám chápat občany proč se tohoto nezúčastňují. Jsou zde projednávány věci, které občan nemá šanci změnit a málokdo ze zastupitelů má snahu prosadit požadavky voličů (viz Váš článek o besedě s občany zorganizovanou ČSSD). Problém je i propagace Hrabové v okolí, vždyť je zde několik zajímavostí o kterých neví ani sami občané Hrabové, natož okolí. Noviny jsou podle názoru většiny lidí archaické a poplatné době, bez nápadů na zlepšení, odmítnutí reklam je hloupost, kterou snad už má jen Hrabová...
Prosadit, aby členové Rady byli za něco zodpovědní a tuto zodpovědnost prezentovat na stránkách novin......Je pěkné psát o akcích a o zodpovědnosti p. starosty, ale co další přísedící radní - jak jsou prospěšní - kdo a odkud se to doví.
Dá se psát o tzv. činnosti a myslím , že hodně občanů by vidělo ty, které volili a kteří se budou ukazovat před volbami, v jiném světle. Je třeba pracovat pro lidi v obci, poslouchat jejich návrhy a hlavně reagovat. momentálně je v obci občany rozebírán leták s určitými věci, které nejsou v souladu s činností zastupitelů , rady i p. starosty. Proč, jestliže jsou nepravdivé, není ihned vysvětlení, např. formou mimořádného vydání Hrabovských listů a na oficiálních webových stránkách obce?
Myslím, že jako první reakci jsem toho napsal až mnoho - je to můj pohled na současnou situaci v Hrabové. a zároveň i malá reakce na Vaši prospěšnou činnost.
S pozdravem
Houžvička Miroslav

(odkaz)Vladimír Slavík | 1. 8. 2014, 8:42

Zajímavosti z Hrabové

Na webových stránkách městského obvodu se tento týden objevila následující zpráva: "Vážení spoluobčané, po Hrabové jsou šířeny předvolební letáky s fotografií bývalého zastupitele za ODS ing. Zdeňka Novotného s logem POLITICKÉ HNUTÍ NEZÁVISLÍ. K zavádějícím, nepravdivým , zkreslujícím a urážlivým informacím v nich obsažených se vyjádříme v příštích Hrabovských listech. Rada městského obvodu Hrabová."
Zpráva mě zaujala natolik, že jsem začal pátrat po podrobnostech.
Ing. Zdeněk Novotný získal ve volbách v r. 2010 505 hlasů a byl zvolen za ODS do zastupitelstva v Hrabové.
Dle zápisu ze zasedání zastupitelstva 26.6. 2013 byl ing. Novotný odvolán z kontrolního výbou a na jeho místo byl jmenován pan Igor Trávníček.
Marně jsem pátral, kdy se ing. Novotný vzdal funkce zastupitele. V zápisech ze zastupitelstev Hrabové ani v r. 2013 ani v r. 2014 o tom není žádná zmínka. Formálně je tedy ing. Novotný stále členem zastupitelstva.
Informaci z tohoto týdne vydala Rada městského obvodu. V usnesení rady z posledního jednání však tento bod není uveden.
Ke všem těmto zmatkům ještě poslední: Mezi členy kontrolní komise jméno p. Igora Trávníčka, současného předsedy ODS v Hrabové, není na webových stránkách Hrabové uvedeno, přestože byl jmenován 26.6.2013.
Příští Hrabovské listy vyjdou v září. Nebylo by vhodné tuto záležitost vysvětlit občanům dříve třeba prostřednictvím webových stránek?

(odkaz)Vladimír Slavík | 31. 7. 2014, 5:09

Odměňování zastupitelů

Odměňování zastupitelů se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Platy a odměny jsou vypláceny podle podmínek uvedených v nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Toto bylo novelizováno nařízením vlády č. 459/2013 Sb. Podrobný výklad problematiky odměňování obsahuje "Metodické doporučení č.5 k činnosti územních samosprávných celků", které vydalo ministerstvo vnitra České republiky. Všechny tyto dokumenty lze dohledat na internetu.
Současný stav v odměňování zastupitelů znázorním na příkladu imaginárního městského obvodu, který má 3000 obyvatel. Je zde patnáctičlenné zastupitelstvo, uvolněný starosta, neuvolněný místostarosta, pětičlenná rada a příslušné komise a výbory.
Uvolněný starosta je za svou práci odměňován platem ve výši 44 tis. Kč. měsíčně. Má -li městský obvod stavební nebo matriční úřad, má starosta nárok na zvláštní příplatky. Na odměny za další funkce v zastupitelstvu již nárok nemá.
Odměna neuvolněného místostarosty činí asi 25 tis. Kč měsíčně. Odměny za další funkce již nepobírá.
Odměna za funkci člena rady je 1910 Kč, za funkci předsedy výboru nebo komise 1560 Kč, za funkci člena výboru nebo komise 1380 Kč, za funkci člena zastupitelstva 660 Kč měsíčně.
Odměny za jednotlivé funkce se mohou sčítat. Je -li na př. zastupitel členem rady a členem komise, jeho odměna bůže být až 660+ 1910+1380= 3950 Kč. Je -li na př. zastupitel předsedou výboru a členem tří komisí, jeho celková odměna může činit 6360 Kč.
Odměny neuvolněných zastupitelů, vypočtené podle nařízení vlády jsou maximální a může je upravovat /snižovat/ zastupitelstvo podle skutečných zásluh a pracovního nasazení jednotlivých zastupitelů. Zastupitelstva některých obcí redukují odměny zastupitelů na úroveň, odpovídající jejich rozpočtovým možnostem. Některá zastupitelstva zveřejňují přiznané odměny v zápisech z jednání zastupitelstva nebo v místních časopisech.
Způsob odměňování členů komisí, kteří nejsou zastupiteli, zákon nespecifikuje. Záleží to na rozhodnutí zastupitelstva. Odměny zastupitelů i nezastupitelů podléhají zdanění.
Mimo pravidelné měsíční odměny mohou zastupitelé obdržet i mimořádné odměny. Za účelnost těchto odměn zodpovídá zastupitelstvo.
Odměny zastupitelů se v posledních letech výrazně zvýšily.
Na př. v Hrabové v r. 1996 činily 413 tis. Kč, v r. 2013 již 1187 tis. Kč.
Příčiny jsou ve zvýšení odměn za jednotlivé funkce a v možnosti sčítání odměn za tyto funkce.

Další zajímavosti o Hrabové na www.vladimirslavik.netstranky.cz

(odkaz)Vladimír Slavík | 30. 7. 2014, 14:00

Zákon č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím

Tento zákon ukládá obcím, městům, městským částem a městským obvodům povinnost podat občanům informace, které je zajímají. Občané tak mají možnost i prostřednictvím e- mailu do patnácti dnů obdržet informaci o činnosti místní veřejné správy, o problémech v oblasti infrastruktury, školství, zdravotnictví, životního prustředí o hospodaření s majetkem a finančními prostředky atd.
Za poslední dva roky nebyl na Městský obvod Hrabová učiněn ani jediný dotaz.
V čem lze spatřovat příčiny?
a/ všechno je v pořádku, není důvod se dotazovat
b/občané neví o této možnosti
c/ občanům je to lhostejné, nezajímají se o své okolí

Případné odpovědi rád zveřejním v internetových novinách Hrabovské noviny, které lze dohledat na adrese www.vladimirslavik.netstranky.cz

(odkaz)Vladimír Slavík | 29. 7. 2014, 5:23

Hrabovské listy 1994 - 2014.

Zajímalo mě, jak se místní časopis Hrabové za uplynulých 20 let změnil /nebo nezměnil/. Co zůstalo stejné, je úvodní grafika s hrabovským kostelíkem, jehož autorem je pan Jiří Neuwirt. Nezměnil se příliš ani počet čísel. V r. 1994 vyšlo 5 čísel, letos se plánuje se šesti. Stejný zůstal počet stránek - 4.
Pro srovnání počtu a obsahu článků a jejich autorů slouží následující přehled:

počet článků 1994 počet článků 2014
Starosta 3 5
Rada a zastupitelstvo 4 3
Zaměstnanci úřadu 8 3
Redaktor časopisu 3 0
O škole a školce 1 12
O sportu 1 5

Pro tuto statistiku byly použity 3 čísla z prvního pololetí obou srovnávaných období. Velký rozdíl je v počtu příspěvků od úředníků místní správy, kteří dříve častěji informovali o nových vyhláškách a jejich změnách a o dalších skutečnostech, které by mohly zajímat občany. Nápadný je rozdíl i v počtech článků o škole a školkách.
Místní časopisy mají i ostatní městské obvody. Tyto se za uplynulých 20 let postupně vyvíjely hlavně co do počtu čísel a stránek. V současné době na př. "Novobělský zpravodaj" vychází 6x ročně a každé číslo má 10 stránek, "Starobělský zpravodaj" vychází dokonce každý měsíc. Přitom v r. 1994 to byl velice skromný časopis formátu A5.
Všechny místní časopisy / s výjimkou Hrabovských listů/ mají inzerci, kde místní firmy nabízejí své služby.
Místní časopisy mají ještě značné rezervy. Doposud nejsou dostatečně využívány k informování veřejnosti o činnosti výborů a komisí zastupitelstva, nejsou pořádány ankety a diskuse k různým místním problémům, většinou nemají rubriku "Dopisy čtenářů".
Blížící se komunální volby dávají příležitost politickým stranám a hnutím, aby prostřednictvím svých volebních programů tento nedostatek odstranili. Voliči by to určitě uvítali

(odkaz)Vladimír Slavík | 28. 7. 2014, 15:19

Poděkování paní Mance

Velice mě mrzí záměna Viléma Závady s jeho bratrem Jaroslavem,Snažím se pečlivě kontrolovat své texty a přesto mi to uniklo. Děkuji za upozornění.
Článek o V.Z. v Ostrava Blog jsem musel zkrátit . Na mých webových stránkách je rozsah větší.

(odkaz)Manka | 27. 7. 2014, 21:05

Vilém Závada a Hrabová

Díky za informaci, opravdu jsem si vždy myslela, že ulice byla pojmenována po Vilému Závadovi. Ale teď si vlastně uvědomuji, že se tak ulice jmenovala už v době, kdy básník ještě žil. Můj celoživotní omyl. :-)
Mám ještě malou poznámku k Vašemu textu.
Píšete: Ve vzpomínkové publikaci Matičního gymnázia je mezi absolventy v r. 1926 uveden Vilém Závada...
Opravuji: Není to Vilém, je to Jaroslav. Vilém Závada maturoval na Matičním gymnáziu v roce 1923. Je to i v almanachu MG z roku 1997. Navíc by nebylo možné - opět Vás cituji:
Po maturitě v r. 1923 odjel studovat do Prahy na filozofickou fakultu...
Ale to jsou drobnosti. :-)
Podívala jsem se na Vaše stránky, kde píšete o Hrabové. Vše jsem podrobně pročetla, i o J. Opělovi a s velkým zájmem i o "Bohuškovi". I o těch dalších obyvatelích. Děkuji za to a pište dál.

(odkaz)Vladimír slavík | 25. 7. 2014, 7:49

Oprověď na připomínky

Paní Manko, Váš zájem o mé články mě potěšil. Jarda Opěla byl mým spolužákem, napsal jsem o něm článek na mé webové stránky www.vladimirslavik.netstranky.cz pod názvem "Vzpomínky na dřevěnou školu". Lze nalézt i pod heslem Hrabovské noviny.
Pokud jde o Závadovou ulici, je pojmenována po Karlovi Závadovi, který zahynul v koncentráku.
Zdraví Vladimír Slavík

(odkaz)Manka | 24. 7. 2014, 16:45

Ještě k Hrabové

Pane Slavíku, jsem moc ráda, že píšete o Hrabové a že jste napsal tolik zajímavostí o Vilému Závadovi. Ano, je určitě nejvíce všeobecně známou osobností narozenou v Hrabové.
Ale odtamtud jsou i další zajímaví rodáci, např. bratři Opělovi, jejich významná činnost souvisí s hudbou, např. Jaroslav - dirigent, úspěšný v zahraničí, známými u nás se stali i Vladimír nebo Jiří.
Anebo Jan Sláma. Dříve psal spíš básně, dnes pěstuje čarověníky, jeho zahrada je velmi známá i ve světě a je hojně navštěvována zahraničními delegacemi.
A těch dobrých rodáků, o kterých by stálo zato napsat, je možná i víc...

(odkaz)Manka | 24. 7. 2014, 11:42

Vilém Závada a Hrabová

V Hrabové je přece Závadova ulice.

(odkaz)Vladimír Slavík | 24. 7. 2014, 9:21

Vilém Závada a Hrabová

Jedinou všeobecně známou osobností narozenou v Hrabové je básník, spisovatel a překladatel Vilém Závada. Narodil se 22. května 1905 jako první ze tří dětí Karla a Otýlie Závadových. Bydleli v domku č.p. 29 u Paskovské ulice mezi dnešními ulicemi Joštova a Mezipolí.
V r. 1910 v tomto domě žily následující rodiny: Karel Závada, majitel domu, nar. 1875, dělník ve Vítkovických železárnách, se svou manželkou Otýlii, syny Vilémem /1905/, Jaroslavem /1907/ a dcerou Ludmilou /1910/.
Ve vedlejším bytě žili prarodiče budoucího básníka. Otec Karla Závady Antonín se narodil v Hrabové a byl tesařským pomocníkem. Matka Johanka Závadová dyla dcera místního sedláka Josefa Ličky.
Podstatný vliv na jeho další život měl místní farář Josef Řezáč. Založil hrabovskou žákovskou kapelu, kde kromě Viléma účinkoval Vojta Pospěch a další chlapci. Na dobové fotografii s názvem "Žákovská kapela z Hrabové" lze spatřit 14 chlapců ve věku 10 - 16 let s dechovými hudebními nástroji, které zakoupil pan farář a chlapce na ně naučil hrát. Brzy hrávali na svatbách pohřbech a tanečních zábavách.
Vilém byl rovněž ministrant. Se svým kamarádem Stiborem přisluhoval i při svatbě profesora Vojtěcha Martínka, která se konala v hrabovském kostelíku.
První světová válka znamenala pro mladého Viléma a jeho rodinu velkou tragédií. Tatínek Karel brzy po narukování zahynul v Polsku na haličské frontě.
Do osudu desetiletého Viléma zasáhl opět farář Josef Řezáč. Dal dohromady tři nadané kluky, syna své sestry paní Hýžďalové, hrabovské chlapce Vojtěcha Pospěcha a Viléma Závadu, který byl z této trojice nejmladší. Místo do školy chodili na faru, kde se učili latině, češtině, matematice a ostatním předmětům. Na konci školního roku 1915 - 16 složili pak všichni tři přijímací zkoušku do tercie na Matičním gymnáziu v Ostravě.
Život mladého Viléma a jeho rodiny nebyl v té době lehký. Byla válka, nedostatek peněz, vázlo zásobování základních životních potřeb, především potravin.
Do školy v Ostravě Vilém dojížděl vlakem z Vratimova. Se školou neměl problémy, středem jeho zájmu se stala čeština, latina, řečtina, ze které i maturoval. Třídní učitel Vojtěch Martínek přiblížil studentům mimo díla světové literatury i tehdejší novou básnickou produkci : Neumana, Seiferta, Wolkera, Nezvala. Těchto šest let bylo pro mladého, nadaného a poznání dychtivého Viléma rozhodující v jeho dalším životě.
I zde dali hudbymilovní studenti dohromady kapelu. Hrávali při různých příležitostech a kapela byla velmi populární i mimo školu.
Domů se opět vracíval vlakem. I když z nádraží ve Vratimově to neměl daleko, problémem byla řeka Ostravice, přes kterou se přecházelo po lávkách. Při zvýšené vodě byly tyto často poškozovány. Doma ho čekaly domácí práce, snažil se pomoci matce při obživě rodiny.
Po maturitě v r. 1923 odjel studovat do Prahy na filozofickou fakultu, kde studoval češtinu, francouzštinu a slovanskou filologii. Chtěl být po vzoru Vojtěcha Martínka profesorem češtiny.
Tehdejší pražské ovzduší však bylo nabito poezií. Pilně navštěvoval literátní kavárny, večírky poezie a záhy se pokusil o vlastní tvorbu. V předvečer svých dvacátých narozenin mu vychází první básnická knížka Panychida a vzbudila mimořádný ohlas.
Po ukončení školy nastoupil do nakladatelství Aventinum. V r. 1931 se oženil s Jarostavou Kreisovou, pocházející z významného evangelického rodu.
Vystřídal pak několik zaměstnání jako redaktor. Své místo pak našel v Univerzitní knihovně, kde v různých funkcích strávil mnoho let svého plodného života. Napsal 11 básnických sbírek, 5 knih pro děti a řadu studií a překladů z cizích jazyků. Patří mezi nejvýznamnější básníky tehdejší doby.
Dle vzpomínek pamětníků byl Vilém Závada plachý, mlčenlivý a uzavřený člověk. V době po r. 1948 se musel přizpůsobovat tehdejším podmínkám veřejného života, do kterých byl tento nepraktický umělec vtlačen. Na jaře 1982 mu umírá jeho milovaná žena Jarostava. Vilém Závada umírá v listopadu téhož roku.
Na závěr: Snažil jsem se zjistit některé další podrobnosti ze života Viléma Závady, keté ovlivnily jeho život. Především zde byla důležitá role hrabovského faráře Josefa Řezáče. Ani v místní kronice, ani v dalších dostupných materiálech není o tomto výjimečném člověkovi žádná zmínka.
Ve vzpomínkové publikaci Matičního gymnázia je mezi absolventy v r. 1926 uveden Vilém Závada. Jména jeho dvou kamárádů z Hrabové uvedena nejsou, pravděpodobně se jim studia nepodařilo dokončit.
Po našem rodákovi pojmenovali svého času ulici ve Frýdku Místku. V jeho rodišti se mu této cti nedostalo.

Další informace o současném i minulém životě v Hrabové a okolí najdete na internetových stránkách www.vladimirslavik.netstranky.cz .

(odkaz)Vladimír Slavík | 23. 7. 2014, 16:09

Dopis občana Hrabové předsedům místních politických stran.

Na podzim letošního roku budou občané Hrabové opět volit nové zastuúpitelstvo.
Buď potvrdí současný stav nebo si zvolí do čela obce jiné, výkonnější a schopnější spoluobčany.
Představitelé ODS řídí náš městský obvod nepřetržitě od jeho vzniku v r. 1990.
V tomto období se mnohé změnilo k lepšímu, opravily se místní komunikace, zlikvidovala se strusková halda, byla vybudována nová průmyslová zóna, byly opraveny fasády domů a komunikace na Šídlovci, opravila se škola a budova městského úřadu. Ke spokojenosti občanů funguje mistní doprava a další služby.
Nelze však přehlédnout i některé problémy. Na jejich řešení není zapotřebí velkých finančních prostředků, ale spíše dobrá vůle zastupitelů.
Uvedu tři základní : Malá informovanost občanů, nedostatečná zpětná vazba mezi občany a radnicí a nepříliš dobrý vzhled vesnické části obce.
Hlavní informační prostředek, místní časopis, neinformuje o záležitostech, které jsou pro občany důležité. Na příklad:
- Proč se nerealizuje nezbytné prodloužení Mostní ulice, v čem jsou příčiny tohoto stavu.
-Co bude na pozemcích po bývalé haldě. Jde o srdeční záležitost především starších občanů, kteří tyto prostory znají ze svého dětství.
- Kdy bude dobudována kanalizace v jižní části obce.
- Jaký je současný územní plán obce.
- Jaký je současný stav protipovodňových opatření.
- Dopad poddolování jižní části obce na pokles území a na zde stojící stavby.
Hrabovské listy mají pouze 4 stránky, což je nejméně ve srovnání s časopisy ostatních městských obvodů.Časopis přináší dost informací o místní škole a o sportovních aktivitách, na ostatní informace již není dostatek místa.
V souvislosti s informováním občanů se zmíním o internetu. Má k němu již přístup většina občanů.
V sousední Nové Bělé mohou občané pomocí webových stránek městského obvodu shlédnout na svých počítačích např. videozáznam o mikulášské nadílce v mateřské škole, o vítání nových občánků nebo o výlovu Mitrovického rybníka.
V Hošťálkovicích mohou občané sledovat na obrazovkách svých počítačů dokonce průběh zasedání zastupitelstva.
V Polance mají občané možnost si na internetu přečíst záznamy kronikáře do místní kroniky.
Občané Hrabové mohou jen tiše závidět.
Internet může sloužit i potřebám politických stran. Na webových stránkách lze zveřejňovat různé zprávy nejen pro členy těchto stran, ale i pro veřejnost, na př. volební programy a průběh jejich realizace.
Skutečnost v Hrabové je následující: webové stránky má pouze ODS, nejsou však doplňovány o aktuální události. Ostatní politické strany webové stránky nemají.
Nyní o zpětné vazbě mezi občany a radnicí. Na konání besed s občany současné zastupitelstvo zcela rezignovalo. Na dopisy občanů vedení obvodu mnohdy nereaguje. V místním časopise není rubrika "Dopisy čtenářů".
Nakonec o vzhledu vesnické části obce. Každý, kdo projíždí po Paskovské si musí všimnout ruiny domku u ulice "Na Honech", včetně skladu aut a náhradních dílů. Nechce se mi věřit, že za tolik let, kdy tento stav trvá, se nenašel způsob k odstranění této ruiny. Rovněž řada dalších staveb kolem Paskovské ulice není v nejlepší kondici. Že by trpělivé jednání s majiteli těchto objektů včetně využívání dalších možností nevedlo k úspěchu? To nemluvím o prostorách mimo hlavní silnici, jako je prostor kolem komunikace "U řeky", prostor v okolí Pilíků a další.
Budu potěšen, jestli některé mé poznatky a návrhy, uvedené v tomto dopise, budou užitečné při tvorbě vašich volebních programů.
Přeji hodně úspěchů při realizaci volebních slibů z r. 2010 a při vypracování takových volebních programů, které přesvědčí občany Hrabové, že právě zastupitelé zvoleni z kandidátních listin vaší strany budou ti správní občané ve vedení našeho městského obvodu.
/Tento příspěvek byl rovněž zveřejněn na webových stránkách
www.vladimirslavik.netstranky.cz /


(odkaz)Vladimír Slavík | 13. 3. 2014, 8:55

Výsledky letošní tříkrálové sbírky

Tato sbírka je určena pro občany, kteří se ocitli v nouzi a potřebují naši pomoc. Zde jsou výsledky z některých obcí z jižního konce města:
Nová Bělá - vybráno 53 tis. Kč, průměr na občana 29 Kč
Stará Bělá - vybráno 120 tis. Kč. průměr na občana 31 Kč
Proskovice - vybráno 30 tis. Kč, průměr na občana 25 Kč
Hrabová - vybráno 61 tis. Kč, průměr na občana 18 Kč

Obdobných výsledků bylo dosaženo i v minlých letech.
I když je historický vývoj uvedených obcí podobný a podobná je struktura jejich obyvatel i dnes, jsou výsledky rozdílné. V čem jsou asi příčiny?

(odkaz)Vladimír Slavík | 10. 3. 2014, 16:16

Význam místních časopisů.


Místní časopisy jsou důležitým informačním článkem mezi radnicemi a občany.Zejména u starších občanů je to často jediný prostředek, který je informuje o událostech v místě bydliště. Jsou však velké rozdíly v rozsahu a úrovni poskytovaných informací.
"Hrabovské listy" mají pouze 4 stránky a vychází 6x ročně.
"Starobělský Zpravodaj" má 12 stránek a vychází každý měsíc.
"Novobělský Zpravodaj " má 6 stránek a vychází 6x ročně.
"Polanský zpravodaj!"má 20 stránek a vychází 6x ročně.
"Proskovický Florián"má 10 stránek a vychází 4x ročně.
Tyto rozdíly naznačují, jak představitelé uvedených obvodů chápou význam informací. Vždyť stupeň informovanosti má vliv i na aktivitu občanů.
Tak občané Hrabové nemají informace o tom, kdy bude zahájena důležitá stavba prodloužení Mostní ulice, co se připravuje na pozemcích po likvidovaném struskovém odvalu, kdy se dokončí kanalizace na jižním konci Hrabové, čím se zabývají stavební, dopravní, bytová, letopisecká a další komise městského obvodu, jak se vyvíjí počet a struktura obyvatel Hrabové, neznají podrobnosti o významných rodácích a o historii obce a celou řadu dalších informací, které se zveřejňují v místních časopisech ostatních jmenovaných místních obvodů.
Pro běžného občana Hrabové je tento stav těžko pochopitelný.

(odkaz)jarnemec | 23. 7. 2009, 10:51

Demonstraci za zachování zámku chystají na dnešní odpoledne v Polance nad Odrou.

Zástupci občanského sdružení Za záchranu zámku v Polance společně s dalšími příznivci této památky se u rybníka pod zámkem sejdou ve 14 hodin.
viz dnešní MF Dnes

Zobrazen 21. až 36. příspěvek z 36