OstravaBlog.cz | Zprávy - O možném financování novostavby moravskoslezské vědecké knihovny

O možném financování novostavby moravskoslezské vědecké knihovny

Boj za Černou kostku pokračuje

22. 5. 2015, 11:32 | Zprávy | Ostrava je v centru

Na novostavbu moravskoslezské vědecké knihovnu lze čerpat finance z dotačních programů EU i bez podmínky, že musí být součástí národní kulturní památky (v tomto případě DOV), jak nepravdivě uvedli opakovaně zástupci kraje v médiích.

Vizualizace Černé kostky, Kuba, Pilař architekti, 2009

Vizualizace Černé kostky – Kuba, Pilař architekti, 2009

Jsou totiž vyhlášeny dvě skupiny:
1. Revitalizace souboru památek, kde jsou i národní kulturní památky
2. Knihovny a muzea

Je tedy otázkou, proč nečerpat obě dotace, když kraj je dlouhodobě podfinancovaný a nabízí se ta možnost:

1. DOV může čerpat na restaurování památek v první skupině (například restaurování vysokých pecí či koksovací baterie, která je již ve špatném stavu)

2. Kraj může čerpat na knihovnu v druhé skupině a do kraje potečou dvě dotace.

Pokud by kraj čerpal na Černou kostku, je to reálné, že by stihli podat přihlášku (deadline je březen 2016), Černá kostka je připravená, obnoví se akorát stavební povolení. Pokud by DOV chtělo čerpat na knihovnu v této první výzvě, nestihnou projít všemi nutnými povoleními a tím promarní možnost nyní čerpat například na restaurování památek. Jde vlastně ve výsledku o zmarněnou šanci jak pro DOV, tak pro kraj, což je nelogické.

U obou vyhlášených programů jsou stejné podmínky, tzn. lze čerpat jen na depozitář a technické zázemí, celou stavbu (zejména návštěvnickou halu) tak bude třeba v obou případech dofinancovat ze státních, krajských aj. dotací.

Vizualizace Černé kostky – Kuba, Pilař architekti, 2009

Vizualizace Černé kostky, interiér – Kuba, Pilař architekti, 2009

Deteily k výzvě

Pro kulturní oblast připadá v úvahu Prioritní osa 3, Investiční priorita 6c, specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. V rámci této skupiny se skrývá jednak

1. Revitalizace souboru vybraných památek, kde skutečně bude možno revitalizovat jen NKP a UNESCO (zde by mohli rekonstruovat halu služeb pro návštěvníky knihovny), a dále

2. Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění – viz níže, kam by měly spadat právě knihovní fondy.

U knihoven nikde nefiguruje podmínky Národní kulturní památky, v tom kraj vypustil nepravdivé tvrzení, jelikož může čerpat dotaci přímo na knihovnu mimo lokalitu DOV.

V textu jsou uvedeny indikativní příklady, jejich výčet a obsah je demonstrativní- PŘESNÉ PODMÍNKY BUDOU STANOVENY AŽ V LISTOPADU 2015.

OBLAST 1 - Revitalizace souboru vybraných památek Podporována bude revitalizace a zatraktivnění následujícího souboru památek:
- památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
- památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kultura,
- národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
- památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP).

Příklady projektů Součástí revitalizace budou opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek:
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,
- odstraňování přístupových bariér,
- zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení,
- restaurování památek,
- rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů,
- obnova parků a zahrad u souborů památek,
- modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

OBLAST 2 -Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění Projekty muzeí a knihoven budou zaměřené na:
- zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů,
- restaurování sbírkových a knihovních fondů,
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,
- odstraňování přístupových bariér,
- digitalizace sbírek a knihovních fondů (pouze jako součást komplexnějších projektů),
- zabezpečení a osvětlení objektů,
- rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů,
- modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Podmínky výběru muzeí a knihoven pro podporu z IROP:
- Muzeum je zřizováno státem nebo krajem.
- Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za poslední tři roky, překročila

Knihovna je zřízena podle § 3b zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Podrobný rozpis aktivit bude uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce - v listopadu 2015

Černá kostka

Prostor, kde měla stát Černá kostka

Vše najdete zde, strana 102–105: strukturalni-fondy.cz [PDF]