Dílna o centru přinesla více než 50 návrhů na zlepšení veřejných prostranství

Plánovací dílna, kterou pořádal Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s primátorem města Ostravy Tomášem Macurou, měla za cíl zmapovat problematická veřejná prostranství v centru Ostravy.

Dílny se zúčastnila řada odborníků, architektů a zástupců ostravské kulturní sféry, zástupci samosprávy a také primátor města Ostravy a starostka obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Antikvariát a klub Fiducia nyní ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu připravuje setkání s veřejností a prezentaci výstupů dílny na akci Zaostřeno na centrum, která se bude konat 31. 5. 2016 od 17.00 hodin na Masarykově náměstí.

Zároveň Fiducia zpracovává speciální mapu historického centra, na níž by byla zobrazena jak problematická veřejná prostranství centra města, která zmapovali účastníci dílny, tak zároveň proluky, místa strachu (dle tzv.mapy strachu, zpracované v rámci koncepce kultury SMO) a majetková struktura daných míst. Mapa by v budoucnu mohla městu usnadnit rozhodování o úpravách veřejných prostranství v centru města. V současné době město žádnou takovou komplexní mapu zpracovánu nemá.

Co se týče výstupu dílny, v první části účastníci zmapovali významné veřejné prostory centra Ostravy, které jsou nefunkční, případně je jejich současná podoba problematická a potřebovala by intervenci. Ze seznamu takto vybraných míst následně účastníci vybírali priority formou přidělování preferenčních bodů (5 na osobu). Celkem bylo označeno 21 lokalit. Poté byla zmapována tzv. rychlá řešení, to znamená místa, která nepotřebují nákladnou intervenci a jsou řešitelná v krátkém časovém úseku. I tento seznam o celkem 36 položkách byl uspořádán podle priorit obdobným způsobem jako u míst významných. V poslední části dílny jsme se věnovali místu, které z kategorie významných prostorů centra získalo největší počet bodů – Kostelnímu náměstí u kostela sv. Václava. Na závěr jsme se zabývali komunikací města s veřejností a navrhovali další kroky, které by směřovaly k zlepšení veřejných prostranství v centru Ostravy.

Účastníci se shodli na tom, že prioritně by si intervenci zasloužilo Kostelní náměstí a celkově okolí kostela svatého Václava, které je nyní v tristním stavu. Kostelní náměstí získalo na dílně nejvíc bodů. Kromě navrácení charakteru náměstí (zrušení parkoviště včetně parkování načerno za kostelem, oprava povrchů, umístění laviček a dalších odpočinkových prvků) se účastníci dílny shodli i na potřebě opravy sochy svatého Jana Nepomuckého, umístění mobiliáře a celodenní zpřístupnění kostela. Bylo navrženo uspořádání architektonické soutěže, v jejímž zadání by bylo celý prostor vyřešit komplexně. Účastníci dílny doporučovali uspořádat také setkání s občany a majiteli okolních objektů včetně majitelů obchodů s tím, že jejich návrhy by mohly být součástí diskuse o budoucí podobě a využití náměstí – inspirace pochází nejen ze zahraničí, ale tuto formu zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů již volí i některá česká města a obce.

Na druhém místě se v hlasování umístilo okolí Ostravice-Textilie, respektive celé náměstí Edvarda Beneše, a řešení přilehlé křižovatky z centra směrem ke Karolině. V dané lokalitě není dořešeno pěší napojení z centra k zastávce Karolina, po zablácené vyšlapané stezce. Na chodníku parkují nesprávně auta tak, že chodník nelze používat. Chybí práce se zelení, aktuálně je na náměstí umístěno bez koncepce několik květináčů, které ale bohužel plochu spíše hyzdí. Účastníci s ohledem na nedořešené soudní pře s firmou Amadeus Real, která vlastní část pozemků, navrhovali pečlivou kontrolu správného parkování na chodníku, úpravu obecní zeleně a prostranství náměstí včetně křižovatky tak, aby se křižovatka stala tzv. sdíleným prostorem (viz Joštova ulice v Brně). Třetí místo obsadila Černá louka. V současné době v areálu chybí kvalitní mobiliář, úprava veřejných prostranství včetně výsadby zeleně (květiny, keře), kvalitní napojení na centrum i k řece a odpočinkové prvky jak u řeky, tak v areálu samotném. Napojení na centrum je nevzhledné, u areálu se nachází řada nepoužívaných či rozbitých květináčů, betonových patníků, štěrkových ploch a podobně.

Co se týče takzvaných rychlých řešení, účastníci dílny se shodli na tom, že obecně se v centru nepracuje dobře se zelení, vysazují se pouze trávníky, nikoli květiny a keře, chybí kašny a městský mobiliář je v tristním stavu. Navrhovali soutěž na nový mobiliář, koncepční práci s zelení, obnovu kašen, instalaci pítek na vodu a doplnění veřejných WC v centru i v Komenského sadech. Dále navrhovali lepší práci se sochami (nikoli tzv. darované sochy, ale vypisovat na sochy a jejich umístění soutěže), se sedacími prvky (ne pouze lavičky, ale i sedací místa z trámů, ve svazích u řeky, lehátka na Masarykově náměstí atd.).

Nejvíce hlasů získala koncepční práce s parkováním – účastníci navrhovali zrušit parkování před kostelem sv. Václava a před Katedrálou Božského spasitele, zlevnit cenu parkování u parkovišť vlastněných městem, vybudovat městské podzemní nebo nadzemní parkoviště obdobně jako například v Opavě, kde je parkování v centru za 10 Kč na hodinu. Na druhém místě zvolili účastníci dílny návrat trhů na tržnici na Černé louce. Navrhovali zlevnit prodejní místa tak, aby na trhu mohli být i malí prodejci, lépe trhy propagovat, zlepšit veřejný prostor kolem trhů i přístup z Masarykova náměstí (současné době nevzhledné plochy). Podle účastníků dílny je současný nezájem o tržnici dán tím, že tam je málo prodejců a veřejné prostranství v okolí je v tristním stavu (rozbité květináče, betonové překlady atd.). Na třetím místě se umístilo řešení veřejných prostranství na Masarykově náměstí. Účastníci dílny navrhovali odstranit štěrkový oblouk na Masarykově náměstí a nevzhledné reklamní poutače. Dále doporučovali umístit na zelené plochy odpočinkové prvky. Poukázali také na nesystémovou práci s umisťováním soch na náměstí, kdy se v posledních letech vedly diskuse o tzv. darovaných sochách a jejich kvalitě i jejich umístění. Bylo doporučeno na významné lokality vypisovat soutěže na sochy. Součástí práce s prostorem Masarykova náměstí byl také návrh přemístit farmářské stánky z Jiráskova náměstí do proluky po bývalé květinové síni s tím, že na Jiráskově náměstí v současné době nejsou stánky dobře řešeny a ruší charakter náměstí. Vzhledem k tomu, že v centru trhy chybí, bylo by jejich přemístění do proluky po květinové síni přínosem jak pro veřejnost, tak pro vzhled Masarykova i Jiráskova náměstí.

Zároveň Fiducia zpracovává speciální mapu historického centra, na níž by byla zobrazena jak problematická veřejná prostranství centra města, která zmapovali účastníci dílny, tak zároveň proluky, místa strachu (dle tzv. mapy strachu, zpracované v rámci koncepce kultury SMO) a majetková struktura daných míst. Mapa by v budoucnu mohla městu usnadnit rozhodování o úpravách veřejných prostranství v centru města. V současné době město žádnou takovou komplexní mapu zpracovánu nemá.


(rem), tisková zpráva, foto Werner Ullmann

Napsat komentář