Národní památkový ústav otevírá v Ostravě první metodické centrum

V Ostravě zahajuje svou činnost první z trojice plánovaných metodických center Národního památkového ústavu (NPÚ). Jeho zacílením jsou technické památky a průmyslové dědictví. Zaměří se na systematické mapování a průzkum technických a průmyslových památek na území České republiky, i na jejich prezentaci. „Vyšší míra specializace umožní rozvinout větší odbornost v této oblasti a umožní kvalifikovanější rozhodování. Z toho budou mít prospěch nejen památkáři a památková péče obecně, ale také vlastníci takových objektů v České republice,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková, která pochází z Ostravy a vznik centra iniciovala.

Metodické centrum vzniká pod hlavičkou územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě s cílem zlepšit poznání, dokumentaci a ochranu technických a průmyslových památek (památky výroby, těžby, dopravy, spojů a skladování), které mají svůj specifický hodnotový systém (typologická významnost, kontinuita technologie) a k jejichž ochraně existují specifické přístupy. „Téma průmyslového dědictví je v památkové péči poměrně krátce reflektované, památkáři se na industriální památky intenzivněji zaměřují v posledních patnácti, dvaceti letech v návaznosti na ukončování výroby a uzavírání či proměnu průmyslových areálů. Na rozdíl od starších památek, u kterých společnost poměrně jednoznačně sdílí názor, že by se měly chránit, nejsou hodnoty technických památek často dostatečně rozpoznávány a oceňovány. I tyto důvody nás vedly k založení metodického pracoviště,“ dodává Goryczková.

Metodické centrum technických památek a průmyslového dědictví je prvním z trojice připravovaných specializovaných pracovišť, která zahájí svou činnost ještě letos. Další vznikne v Brně v souvislosti s obnovou vily Stiassni a zaměří se na památky meziválečné moderní architektury, třetí, specializované na památky zahradní architektury, bude vybudováno v Kroměříži. Zřízení metodických center je výsledkem restrukturalizace Národního památkového ústavu, ke které došlo k 1. lednu 2013, při níž se oddělily sekce památkové péče a sekce správy objektů ve správě Národního památkového ústavu.

Systematické průzkumy pracovníků centra se v následujících třech letech zaměří na páteřní železnice (např. Olomouc – Děčín, Brno – Česká Třebová, Brno – Znojmo), textilní průmysl v Brně, uhelné hornictví Severočeského revíru, vodní cesty a tepelnou energetika Severočeského kraje. Do budoucna se předpokládá zpracování témat jako je vodohospodářství, vodní cesty nebo energetika. Kmenoví zaměstnanci budou rovněž poskytovat odborné konzultace týkající se památek v oblastech uhelného hornictví, koksárenství, hutnictví, energetiky, železniční dopravy, potravinářství, letecké dopravy, textilního průmyslu a strojírenství, ve spolupráci s externími kolegy pak i v oblastech rudného hornictví a vodních motorů. Pro letošní rok se počítá s vydáním publikací Kulturní památky Vítkovických železáren, Textilní průmysl v Brně a s přípravou publikace Kulturní památky státní dráhy a dále pak s prací na pojmovém slovníku technických památek. Centrum se bude věnovat i průmyslové aglomeraci Rosice-Oslavany nebo industriálnímu dědictví Krušnohoří, které společně se saskou částí usiluje o zapsání na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Národní památkový ústav jakožto odborně metodická, dokumentační a informační instituce státní památkové péče rovněž na podkladě vlastního vědeckého výzkumu připravuje a vydává certifikované metodiky z různých oblastí své činnosti.

Od roku 1986 jich v NPÚ bylo vydáno zhruba 50, v následujících dvou letech jich bude dokončeno a vydáno dalších 40. Tematický záběr již publikovaných metodik je od interiérových instalací na hradech a zámcích přes obnovu okenních výplní a výkladců a barevnost fasád, ochranu a stavební úpravy zřícenin hradů po dřeviny na městských veřejných prostranstvích nebo historické dlažby. Metodiky je možné zakoupit, ale zájemcům jsou rovněž k dispozici volně ke stažení na webu NPÚ.

Národní památkový ústav jako odborné pracoviště státní památkové péče se 14 krajskými pobočkami se právě i pomocí metodik snaží zveřejňovat získané poznatky a poskytovat nabyté znalosti z oblastí péče o kulturní dědictví všem zájemcům jak z oboru památkové péče a ochrany památek, tak vlastníkům a správcům objektů, projektantům a stavebním firmám.


tisková zpráva NPÚ