Přelomový rozsudek: soud zrušil část Programu zlepšování kvality ovzduší ostravské aglomerace

Nejvyšší správní soud včera zrušil některé části Programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Ostravy, Karviné a Frýdku-Místku. Soud rozhodl na základě kasační stížnosti obyvatele Ostravy, který tvrdil, že Program neobsahuje dostatečně účinná opatření a nepovede k snížení znečištění ovzduší na zákonnou mez v nejkratší možné době. Včerejší rozhodnutí bude pravděpodobně mít dopad I na další tři podobné případy, týkající se programů pro Prahu, Brno a Ústecko.

„Nejvyšší správní soud dal stěžovateli za pravdu v tom, že programu zlepšování kvality ovzduší schází některé povinné náležitosti. Konkrétně se jedná o harmonogram uplatňování jednotlivých opatření, který má zajistit včasné a účinné naplňování cílů Programu a zároveň jeho účinnou kontrolu a revizi. Dále se jedná o vyčíslení očekávaného přínosu jednotlivých opatření za účelem jejich porovnání a prioritizace z hlediska účinnosti. Tyto podmínky přitom Ministerstvu ukládalo zpracované posuzování vlivů Programu na životní prostředí, tzv. SEA,” říká právnička Petra Marie Giňová z organizace Frank Bold, která ve sporu zastupuje stěžovatele a v první fázi sporu byla i žalobcem, spolu s ostravským spolkem Čisté nebe a panem Vladimířem Burdou.

Nejvyšší správní soud nejen že zrušil celý předchozí rozsudek Městského soudu v Praze, který žalobu na Program zamítl, ale zrušil přímo části samotného Programu. Rozsudek je konečný. Ministerstvo životního prostředí, které Program v roce 2016 vydalo, nyní bude muset vypracovat nový, s účinnějšími opatřeními a realistickým časovým rámcem.

„Jedná se o přelomový rozsudek v tom smyslu, že soud jednoznačně specifikuje a zpřesňuje náležitosti, které mají programy na ochranu ovzduší obsahovat, aby mohly být v praxi účinné. Zároveň soud došel k závěru, že v tomto ohledu nebyla správně transponována evropská směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší. Soud se přitom významně opřel o judikaturu Soudního dvora EU a zahraničních soudů, která směrnici takto rovněž vykládá,” dodává Petra Marie Giňová.

Zrušení části Programu nebude mít negativní následky pro ostravskou aglomeraci, protože opatření v něm obsažená lze realizovat i bez Programu a řada z nich se již dokonce realizuje (například podpora výměny domácích kotlů).

„Soud rozhodl, že opatření v Programu musí být účinná, a aby byla účinná, musí cílit především na průmysl, který je na Ostravsku hlavní příčinou znečištění ovzduší. Fakt, že u nás v Radvanicích-Bartovicích je imisní limit pro benzo(a)pyren mnohonásobně překračován, lze přičítat právě a jen průmyslu,” komentuje případ stěžovatel Vladimír Burda.

Povinnost vydat Program zlepšování kvality ovzduší Ministerstvu životního prostředí ukládá zákon o ochraně ovzduší, který transponuje evropskou směrnici o kvalitě vnějšího ovzduší. Účelem Programu je snížit míru znečištění ovzduší na zákonný limit v nejkratší možné době. Frank Bold a další organizace i stovky občanů Ostravska program před jeho vydáním v dubnu 2016 intenzivně připomínkovaly. Požadavky na to, aby Program obsahoval dostatečně určitá opatření, jejich časový plán a data podložené hodnocení jejich účinnosti, však nebyly v plné míře zohledněny, a proto Frank Bold a další žalobci podali v červnu 2016 návrh na zrušení Programu, který následně Městský soud v Praze zamítl. Jeden z žalobců s právním zastoupením Frank Bold následně podal proti tomuto rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, jejímž výsledkem je včerejší konečný rozsudek.


tisková zpráva, ilustrační foto: Werner Ullmann

Napsat komentář