Závěry diskusního panelu o vědecké knihovně v Ostravě vracejí debatu znovu na počátek (video)

Antikvariát a klub Fiducia uspořádal v květnu 2016 další debatu o problematice výstavby vědecké knihovny v Ostravě – tentokrát se konala v rámci zahájení nového cyklu „Fiducia v Aréně“ v divadle Komorní scéna Aréna. Závěry diskusního panelu o vědecké knihovně v Ostravě vracejí debatu znovu na počátek. Náměstek hejtmana řekl médiím, že zváží realizaci projektu Černé kostky.

Vědecká knihovna v Dolní oblasti Vítkovic?

S navrhovaným zásahem do Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice – vestavbou objektů mezi vysoké pece, jak je navrhuje v objemové studii architekt Josef Pleskot – dlouhodobě nesouhlasí Národní památkový ústav, navíc by bylo poškozeno cenné panorama tzv. Ostravských Hradčan.

Studie Josefa Pleskota z března 2015 počítá s vestavbami mezi vysoké pece č. 4 a 6 a tím i s výrazným zásahem do současného panoramatu města, takzvaných Ostravských Hradčan, viz citace textové části objemové studie z března 2015: „Citlivé a dostatečně kontextuální dostavění dává možnost vzniku ještě silnějšího panoramatického obrazu Ostravy…Tato skrumáž je nejen nahraditelná, ale i kvalitativně povznesitelná“ a dále uvádí, že „ Architektonicko – urbanistická studie byla konzultována se zástupci NPÚ. Do její výsledné podoby byly zapracovány četné cenné připomínky z těchto konzultací“.

Jak prohlásila na debatě generální ředitelka Národního památkového Naděžda Goryczková, textová i výkresová část studie je ale v rozporu s dlouhodobým názorem NPÚ, jehož vědecká rada v r. 2012 přiznala panoramatu Národní kulturní památky DOV prioritní ochranu a vestavby mezi vysoké pece nebyly nikdy schváleny. Tento názor byl ze strany NPÚ zopakován i na dalších jednáních v r. 2015 a 2016.

Objemová studie architekta Pleskota z března 2015 nebyla do února 2016 Národnímu památkovému ústavu předložena. Naděžda Goryczková v diskusi dodala, že jako ředitelka NPÚ nemůže při návrzích na konverzi NKP DOV odborně doporučovat, jestli je ta či jiná stavba v rámci konverze vhodná. Může se odborně vyjadřovat jen ke způsobu navrhovaných zásahů vůči národní kulturní památce. Jako občanka a obyvatelka Ostravy je však toho názoru, že knihovna do Dolní oblasti Vítkovic nepatří, že by kraj neměl plýtvat vynaloženými prostředky, měl by se chovat hospodárně a realizovat knihovnu podle návrhu atelieru Kuba a Pilař v místě, kde je vyprojektovaná, tj. na ul. 28. října, naproti Domu kultury města Ostravy.

Finanční otázky, dotace – na knihovnu v Dolní oblasti Vítkovic nebude možné čerpat evropskou dotaci, knihovna by navíc byla ve výsledku dražší než Černá kostka

Zastupitelům kraje i města, jakož i veřejnosti jsou několik let opakovaně předkládány dva hlavní argumenty pořizovatele pro umístění knihovny v Dolní oblasti Vítkovic (DOV), jak jsme byli svědky při dvou návštěvách schůzí zastupitelstva kraje a veřejných prohlášeních i debatách – dotaci lze získat pouze v návaznosti na národní kulturní památku DOV a knihovna v DOV bude levnější než Černá kostka

Zástupce pořizovatele Slavomír Recman sice během diskuse uvedené argumenty znovu zopakoval – podobně jako při veřejné debatě v Divadle loutek v r. 2015 – ale posléze připustil, že opravdu nelze počítat s finanční dotací na výstavbu v potřebné výši. Je s podivem, že i když má tuto informaci už nejméně rok – na tuto skutečnost upozorňuje okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu i odborná veřejnost od dubna 2015 – přesto se strategie kraje nemění.

Ladislav Kuba uvedl stručně historii zpracování projektu Černé kostky, uváděl na pravou míru zkreslení, kterých se pořizovatel opakovaně dopouští ve svých přehledech a výstupech.

K porovnání finančních nákladů obou staveb se vyjádřila také architektka Milena Vitoulová. Zdůraznila, že po porovnání objemů hlavního objektu knihovny v DOV a Černé kostky a při aplikaci aktuálních cenových ukazatelů staveb nebude knihovna v DOV levnější, ale naopak dražší. Podrobný rozbor byl zveřejněn v bulletinu Krásná Ostrava v březnu 2016 (ke stažení zde: http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2016/03/kros12_web.pdf ). Na reakci Josefa Pleskota, že je všeobecně známo, že staví levně, Milena Vitoulová odpověděla, že objemový ukazatel 5 500 Kč/m3, který uvedl na semináři krajských zastupitelů v prosinci 2015, je nereálný. Porovnání finančních nákladů lze eventuelně ověřit dalším porovnáním provedeným soudním znalcem.

Centrum versus Dolní oblast Vítkovic

Podle aktuálního stanoviska České komory architektů by stavba knihovny v DOV mohla negativně ovlivnit centrum Ostravy, komora jednoznačně podporuje stavbu Černé kostky.

Na dotaz, jaký je současný názor města na umístění knihovny, odpověděl primátor Tomáš Macura, že teprve nedávno dostal stejný písemný dotaz od kraje. Přestože jakožto účastník předchozích diskusí uváděl, že je pro realizaci Černé kostky, vyjádří se písemně až po dohodě se zastupitelstvem města.

Poté architektka Milena Vitoulová přečetla stanovisko České komory architektů – pracovní komise pro soutěže ze 6. 5. 2016, které si vyžádal okrašlovací spolek. Ze stanoviska vyplývá jednoznačné doporučení využití existujícího návrhu architektů Kuba Pilař, vzešlého z architektonické soutěže a následně dopracovaného až do stupně dokumentace pro výběr dodavatele stavby. Doporučuje rovněž respektovat výběr, který provedla odborná porota a postup, který je završením transparentního a demokratického procesu výběru návrhu knihovny a jejího zhotovitele a naplněním morálního závazku investora. Nedoporučuje přesouvat významné instituce do DOV a nabízí případné další konzultace – viz úplné znění vyjádření dále.

Další kroky vedoucí k realizaci knihovny a informování veřejnosti

Ani na květnové diskusi nebylo uspokojivě veřejnosti vysvětleno, proč se nerealizuje řádně vysoutěžený projekt Černé kostky

Urbanista Jan Jehlík v diskusi uvedl, že nechápe, jak je možné, že kraj zahodil hotový a řádně vysoutěžený projekt Černé kostky , aniž by pro to měl zdůvodnění. Ředitel Dolní oblasti Vítkovic Petr Koudela se vyjádřil, že snahou DOV bylo a je pomoci městu a kraji uskutečnit plánovanou investici knihovny, a proto objednal studii u Josefa Pleskota (kterou ze dvou třetin uhradil kraj). Neuvedl však další konkrétní postup DOV.

Josef Pleskot uvedl, že neví, proč se nerealizuje Černá kostka. Domnívá se však, že v DOV by mohla knihovna podle jeho návrhu splynout se stavbami NKP.

Volná diskuse…

V amfiteatrálním hledišti divadla, které umožňuje bezprostřední komunikaci, se diskutující vyjadřovali slušně, zřetelně a k věci. V příspěvcích zopakovali, to, co informovaná ostravská veřejnost sdílí už několik let:

– chceme Černou kostku, líbí se nám, je na dobrém místě a potřebujeme ji, je ostudou Ostravy, že ji dosud nemá.

– proč chcete stavět knihovnu v DOV, když může stát u ul. 28. října vedle zastávek MHD, s přímým napojením na stávající dopravu a inženýrské sítě?

– uvědomujete si, jak knihovna chybí dětem a studentům a v jak nedůstojných podmínkách funguje?

– uvědomujete si, jak zastaralý je (oproti zvyklostem kulturních zemí) váš způsob stavět veřejnost před hotová rozhodnutí?

– uvědomujete si, že přenos správných informací a pokusy o vzájemnou komunikaci dělá někdo za vás?

– Architekt Jiří Plos se opakovaně pořizovatele zeptal: proč tu knihovnu nestavíte, když máte projekt? Proč ji nestavíte? Na svou otázku nedostal uspokojivou odpověď.

– zajímavý byl příspěvek Evy Poštové, opoziční zastupitelky kraje: když se zastupitelstvo na své schůzi dohodlo na tom, že bude uspořádán seminář o knihovně za účasti autorů ČK a odborné veřejnosti, smrskl se tento seminář na přednášku Josefa Pleskota zastupitelům, o které se odborná veřejnost dozvěděla jen náhodou, nebyla přizvána a když přesto přišla, dostala prostor pouze k jediné otázce.

– závěrečný příspěvek Martina Strakoše shrnul celou dvanáctiletou historii usilování i současný stav, za svůj příspěvek, ve kterém poukázal na zodpovědnost politiků za to, že knihovna dosud nebyla realizována, sklidil dlouhý potlesk.

Náměstek hejtmana Slavomír Recman po ukončení diskuse řekl redaktorce Českého rozhlasu Ostrava na mikrofon, že zváží realizaci projektu Černé kostky.

Záznam diskuzního panelu


(rem), tisková zpráva, foto cernakostka.cz

Napsat komentář